Máy Laser Khắc Kim được dùng sợi Laser Source để Tạo sợi Beam để Laser Đánh dấu vào các tài liệu về các loại ứng dụng công nghiệp.